Day 48 – 50: Chesapeake to Norfolk

Day 46 & 47 – Emporia to Chesapeake

Day 44 & 45 – Boydton to Emporia, VA